Til forældre

JERES ANSVAR

Det er forældrenes ansvar, at børnene tilegner sig den nødvendige vandtilvænning og de grundlæggende færdigheder, og det er skolens ansvar at disse færdigheder videreudvikles såvel sikkerhedsmæssigt som sundhedsmæssigt

 

LIVREDDERNES ANSVAR

Livredderens opgaver og ansvar? 
Livredderne er uddannede og trænede i, at forudse farlige situationer og vil gribe ind, når de ser optræk til noget farligt. 
Livredderen minimerer risikoen for, at en nærdrukneulykke får en tragisk udgang. 
Livredderen kan yde en kvalificeret indsats, når ulykken er ude. 
Livredderen er trænede i at bruge svømmehallens sikkerhedsudstyr. Livredderen kan ikke garantere alle badenes sikkerhed. 
Livredderen er ingen garanti imod drukneulykker.

 

SKOLENS ANSVAR

Svømning skal være obligatorisk i den danske folkeskole og bør indgå som en del af faget idræt på alle klassetrin, det mener Rådet for Større Badesikkerhed.

Bestemmelser vedrørende ansvar og sikkerhed i folkeskolen er beskrevet i Folkeskoleloven, Bekendtgørelse om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden og vejledning om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden.  Folkeskoleloven bestemmer, at Undervisningsministeren kan fastsætte regler om skolernes tilsyn med eleverne i skoletiden.

I Bekendtgørelse om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden og Vejledning om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden er disse regler beskrevet.

 

Bekendtgørelsens § 7

Omfatter undervisningen i idræt også svømning, skal den lærer, der forestår undervisningen, have kvalifikationer svarende til uddannelsen til svømmelærer.

Stk. 2. Skolen skal sikre sig, at de fornødne sikkerhedskrav i svømmehallen er opfyldt.

Vejledningens bemærkninger til § 7:

Det påhviler skolen at sikre sig, at de fornødne sikkerhedskrav i svømmehallen er opfyldt. Samtidig påhviler det læreren at have fornødent kendskab til svømmehallens sikkerhedsudstyr. Det anbefales, at der for hver påbegyndt 15 elever skal være en lærer eller anden voksen person, der opfylder sikkerhedsbestemmelserne, dvs. kan foretage livredning og betjene genoplivningsudstyr. Såfremt eleverne undervises i udspring, skal vanddybden være så stor, at der ikke opstår fare for eleverne, dvs. en dybde på mindst 1,5 til 2 m ved siddende stilling og mindst 2 til 2,5 m ved stående stilling.

 

Bekendtgørelsens § 11

Badning under ekskursioner, lejrskoler, hytteture eller lignende må alene finde sted, hvis det kan foregå under fuldt betryggende forhold.

Vejledningens bemærkninger til § 11

Hvis badning foregår på friland, skal læreren, inden badning tillades, have en sikkerhed for, at bund- og strømforhold mv. ikke frembyder nogen fare.

Badning bør kun foregå på et for eleverne nøje afgrænset område, som er let at overskue, og hvor alle kan bunde. Der bør være mindst to voksne, af hvilke den ene opholder sig på land, medens den anden deltager i badningen og markerer ydergrænsen for det tilladte område.

Begge de ledsagende skal kunne svømme og kunne udføre livredning. Der bør ikke være mere end 12-15 elever i vandet på samme tid, og eleverne bør have besked på at holde sammen to og to.

 

Badeudflugter med børn i dagtilbud

Ansvar

Kommunalbestyrelsen har i henhold til Retssikkerhedslovens § 16 og Servicelovens § 6 det overordnede ansvar for sikkerheden og forsvarlige forhold i dagtilbud for børn og andre aktivitetstilbud med kommunal medfinansiering. 

Det daglige ansvar for børnene vil i praksis ligge hos lederen af de pågældende tilbud.

Der påhviler derudover et særligt ansvar på voksne, pædagoger, dagplejere og andre, der har børn i deres varetægt i det daglige.

For at kunne leve op til dette ansvar i forbindelse med badeudflugter med børn anbefaler Rådet for Større Badesikkerhed, at de enkelte institutioner m.v. udarbejder klare retningslinier for denne aktivitet. Retningslinierne skal tilpasses børnene i den enkelte institution for så vidt angår alders- og udviklingstrin.

Kommunalbestyrelsen påser at retningslinierne udarbejdes.

Institutionens daglige leder påser at medarbejderne følger retningslinierne.

Rådets anbefalinger til udarbejdelsen af de lokale retningslinier for badeudflugter med børn i dagtilbud kan downloades her.

 

Baderåd nr. 5

"Spring kun på hovedet hvor vandet er dybt nok"

se flere baderåd